Exposició pública del Projecte executiu d'una Xarxa de calor amb biomassa

Sant Vicenç de Montalt | Setembre 2022


Fins al 26 de setembre es poden presentar al·legacions al Projecte executiu d'una Xarxa de calor de biomassa, que es va aprovar inicialment per decret d'Alcaldia. El termini es va obrir l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a fi que les persones interessades puguin comparèixer i formular quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions creguin convenients. El projecte té com a objectiu la redacció de les condicions tècniques per la instal·lació d'una caldera de biomassa de 250 kW que subministri aigua calenta per a calefacció i ACS a l'edifici de l'escola Sant Jordi i l'escola Bressol Municipal Els Garrofers.